.

Deze praktijk verwerkt een aantal persoonlijke gegevens van u om het consult/behandeling met u of uw dier te kunnen uitvoeren en de bijbehorende financiële afronding te kunnen doen. De vernieuwde AVG geldt ook voor deze praktijk en daarom brengt deze praktijk u hiervan op de hoogte. Uiteraard zijn voorgaande jaren de persoonlijke gegevens van eerdere klanten altijd zorgvuldig verwerkt. Door de vernieuwde AVG is het alleen nu van belang dat u, voordat u het consult/behandeling afneemt, op de hoogte bent van de algemene voorwaarden, privacyverklaring en werkwijze van deze praktijk, zodat u van te voren weet hoe deze praktijk uw gegevens verwerkt en het consult/behandeling uitvoert. Dit zal betekenen dat in vertrouwen u overeenkomt met de werkwijze van de praktijk voor het consult/behandeling uitgevoerd wordt.

PRIVACYVERKLARING

Charlotte Olsthoorn, praktijk voor veterinaire natuurgeneeskunde, mens-dier relaties en psychologie, gevestigd aan de Hertog van Brabantweg 29, 5175EA te Loon op Zand, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Charlotte Olsthoorn
Postadres: Hertog van Brabantweg 29, 5175EA Loon op Zand
Website: www.charlotteolsthoorn.nl
Email: info@charlotteolsthoorn.nl
Telefoonnummer: +31 6 51866009
Kamer van Koophandel: 65822684
Charlotte Olsthoorn is de Functionaris Gegevensbescherming van haar praktijk en zij is te bereiken via info@charlotteolsthoorn.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Charlotte Olsthoorn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer (alleen bij bankoverschrijvingen)

Als aanvulling verwerken wij voor de dienstverlening de volgende gegevens van uw dier.
• Naam
• Diersoort
• Ras
• Geslacht
• Leeftijd
• Gewicht

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@charlotteolsthoorn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Charlotte Olsthoorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afnemen van het consult/behandeling bij u of uw dier
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren ofwel te versturen.

Charlotte Olsthoorn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de boekhouding en belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Charlotte Olsthoorn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Charlotte Olsthoorn) tussen zit.

Charlotte Olsthoorn gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• Numbers en Excel om te voldoen aan de verplichte boekhouding en Belastingwet.
• Pages, Word en Excel voor het verwerken van de gegevens en informatie die tijdens een consult/behandeling uit de anamnese verkregen worden.
• Ceelaert Tax Consultancy te Loon op Zand (KvK nr 18079209) verwerkt de administratie volgens de verplichte Belastingwet.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Charlotte Olsthoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• De papieren facturen en emailcontact worden gedurende 7 jaar bewaard volgens de Belastingwet.
• Het papieren patiëntendossier (anamneseformulier) van u of uw dier wordt 7 jaar bewaard na laatste inzage/aanvulling van het patiëntendossier.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Charlotte Olsthoorn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Charlotte Olsthoorn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Charlotte Olsthoorn gebruikt cookies op de website. Alleen technische en functionele cookies kunnen ingezet worden, zoals ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Charlotte Olsthoorn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@charlotteolsthoorn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Charlotte Olsthoorn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Charlotte Olsthoorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@charlotteolsthoorn.nl

.